Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 1
Visited : 192390
Công khai kế hoach và chất lượng đào tạo nghề Gia công thiết kế sản phầm mộc

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ, KINH TẾ

VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Số:  02  /KH-CNKT&CBLS-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nam, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHÓA 47 (2018-2021)

NGHỀ GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC

 

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã nghề: 5210423

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính qui (Đào tạo theo niên chế, tích lũy mô đun/tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Người học có năng lực thực hiện các công việc:

- Gia công sản phẩm mộc thông qua sử dụng các loại máy mộc và dụng cụ thủ công.

- Có thể kinh doanh và tiếp thị được các sản phẩm mộc.

- Tổ chức sản xuất, giám sát sản xuất, trực tiếp chỉ đạo sản xuất hoặc tự gia công các sản phẩm mộc đảm bảo 3 yêu cầu về: Kỹ thuật, mỹ thuật và kinh tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, tính chất cơ, vật lý của gỗ;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật;

+ Nêu được kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất;

+ Trình bày được khái niệm quản lý, các biện pháp quản lý sản xuất;

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về điện kỹ thuật, tính năng tác dụng của  thiết bị điện thông thường;

+  Nêu được công  dụng, cách sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong sản xuất đồ mộc;

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, qui trình sử dụng, bảo dưỡng các loại máy dùng để pha phôi, gia công mặt phẳng, mặt cong, gia công mối ghép mộng, lắp ráp và trang sức dùng trong sản xuất, chế biến gỗ;

-  Kỹ năng:

+ Nhận biết được các loại gỗ thường dùng trong sản xuất đồ mộc theo tên gọi, theo nhóm gỗ;

+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công, máy mộc cầm tay, thiết bị và máy trong dây truyền sản suất đồ mộc để pha phôi gỗ, bào mặt phẳng, gia công mặt cong, gia công các mối ghép mộng, ghép ván, lắp ráp và trang sức bề mặt sản phẩm mộc;

+ Gia công được các loại sản phẩm mộc thông dụng như bàn, ghế, giường, tủ theo đúng quy trình sản xuất, đảm bảo được chất lượng sản phẩm;

+ Tính toán được giá thành của một sản phẩm mộc.

1.2.2. Chính trị đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, pháp luật:

+ Chấp hành chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân;

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ chí Minh;

+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có hiểu biết, ý thức tích cực trong việc phòng chống tham nhũng.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp:

         + Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

         + Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm và tạo việc làm cho người khác, hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng- An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề Gia công và Thiết kế sản phẩm mộc sinh viên có thể  làm việc tại các vị trí

- Công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên trong các nhà máy chế biến gỗ;

- Giáo viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề, trung tâm việc làm liên quan đến chế biến gỗ;

- Có thể tự thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh nghề mộc.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 24

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 58 tín chỉ (2.025 giờ)

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.770 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 628 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.397

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Duy Triều