Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 2
Visited : 177388
Công khai kế hoạch và chất lượng đào tạo nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ, KINH TẾ

VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Số:  06  /KH-CNKT&CBLS-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHÓA 47(2019 -2022)

NGHỀ KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI

 

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã ngành, nghề:5210413

Trình độ đào tạo:Trung cấp

Hình thức đào tạo:Chính quy(Đào tạo theo niên chế, tích lũy mô đun/tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

          - Gia công sản phẩm sơn mài khảm trai thông qua các loại thiết bị.

          - Có thể kinh doanh và tiếp thị được các sản phẩm sơn mài và khảm trai.

          - Tổ chức sản xuất, giám sát sản xuất, trực tiếp sản xuất hoặc tự gia công các sản phẩm sơn mài và khảm trai đảm bảo 3 yêu cầu về: Kỹ thuật, mỹ thuật và kinh tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức.

+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được qui trình kỹ thuật  sơn mài.

+Trình bày đượcquy trình kỹ thuật khảm trai.

- Kỹ năng.

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ gia công sản phẩm sơn mài và khảm trai.

+ Sử dụng hợp lý các loại nguyên, vật liệu vào từng loại sản phẩm.

+ Sửa chữa được các dụng cụ sơn mài và khảm trai khi bị hư hỏng.

+ Gia công được một số sản phẩm sơn mài đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

+ Khảm được các loại sản phẩm: Hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống và người đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm khảm trai, sơn mài khi gia công.

+ Vẽ được theo mẫu và gia công hoàn chỉnh được sản phẩm khảm trai và sơn mài.

+ Tính toán được giá thành sản phẩm sơn mài và khảm trai.

1.2.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, pháp luật:

+ Chấp hành chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân;

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ chí Minh;

+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có hiểu biết, ý thức tích cực trong việc phòng chống tham nhũng.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp:

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm và tạo việc làm cho người khác, hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1. 3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai sinh học sinh có thể  làm việc tại các vị trí:

- Công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất trong các doanh nghiệp, làng nghề sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, hàng sơn mài, khảm trai;

- Giáo viên dạy nghề cho các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, trung tâm việc làm liên quan đến nghềsơn mài, khảm trai;

- Có thể tự thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ,sơn mài, khảm trai.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

          - Số lượng môn học, mô đun: 24

          - Khối lượng kiến thứctoàn khóa học: 64 tín chỉ (2.075 giờ)

-Khối lượngcác môn học chung: 255 giờ

-Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.820 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 668 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.407 giờ

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Duy Triều