Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 1
Visited : 138209
Công khai kế hoạch và chất lượng đào tạo nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ, KINH TẾ

VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Số:  04  /KH-CNKT&CBLS-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


Hà Nam, ngày 20 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHÓA 48 (2020-2023)

NGHỀ KỸ THUẬT ĐIÊU KHÁC GỖ

 

Nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã nghề:5210101

Trình độ đào tạo:Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số lượng mô đun, môn học đào tạo:25

1.Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Người học có năng lực thực hiện các công việc: Điêu khắc gỗ tạo thành những sản phẩm gỗ mỹ nghệ như hoa văn, phù điêu, con giống, tượng người, lèo tủ, bệ tủ và những sản phẩm điêu khắc gỗ mỹ nghệ khác.

Người thợ điêu khắc gỗ có thể làm việc tại các công ty, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ, hoặc tự tổ chức, chỉ đạo sản xuất tại công ty, các địa phương hoặc tại các làng ngành, nghề.

1.2. Mục tiêu cụ thể :

*Kiến thức:

+ Mô tả được các đặc điểm cơ bản của vật liệu gỗ;       

+ Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách mài, cách sử dụng các loại dụng cụ thủ công dùng trong ngành, nghề điêu khắc gỗ;

+ Mô tả được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại máy móc, thiết bị dùng trong ngành, nghề điêu khắc gỗ;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc hoa văn;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc phù điêu;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc con giống;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc tượng người theo tích cổ;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc tượng người đương đại;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc lèo tủ;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc bệ tủ;

+ Trình bày được quy trình trang sức bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ.

 *Kỹ năng:

 + Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong ngành, nghề điêu khắc gỗ;

 + Mài được các loại dụng cụ thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

 + Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong ngành, nghề điêu khắc gỗ;

 + Sử dụng được các loại máy móc, thiết bị dùng trong ngành, nghề điêu khắc gỗ;

 + Điêu khắc được các loại hoa văn theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

 + Điêu khắc được các loại phù điêu theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

 + Điêu khắc được các loại con giống theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

 + Điêu khắc được một số tượng người theo tích cổ theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

 + Điêu khắc được một số tượng người đương đại theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

 + Trang sức được bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ đảm bảo kỹ thuật và kỹ thuật;

+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, các cơ sở sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ.

*. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, pháp luật:

+ Chấp hành chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân;

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ chí Minh;

+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có hiểu biết, ý thức tích cực trong việc phòng chống tham nhũng.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp:

            + Có đạo đức, lương tâm ngành, nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; Lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

            + Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm và tạo việc làm cho người khác, hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp Trung cấp ngành, nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ học sinh có thể  làm việc tại các vị trí:

- Công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất trong các doanh nghiệp, làng nghề sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, hàng điêu khắc gỗ;

- Giáo viên cho các cơ sở dạy nghề, trung tâm việc làm liên quan đến nghề điêu khắc gỗ;

- Có thể tự thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 25

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học:61 tín chỉ (2.115 giờ)

- Khối lượng các môn học chung:210 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:1.905giờ

- Khối lượng lý thuyết:663giờ, thực hành , thực tập, thí nghiệm:1.452giờ

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Duy Triều