Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 16
Visited : 140719
Công khai kế hoach và chất lượng đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ, KINH TẾ

VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Số:   10/KH-CNKT&CBLS-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà nam, ngày 20 tháng 8  năm 2020

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHÓA 48 (2019-2022)

NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

Tên ngành:Quản trị mạng máy tính.

ngành:5480210.

Trình độ đào tạo: Trung cấp.  

Hình thức đào tạo:Chính quy (Đào tạo theo niên chế, tích lũy mô đun/tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

1. Mục tiêu đào tạo:

 1.1. Mục tiêu chung:

Người học có năng lực thực hiện các công việc:

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính, nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì  hệ thống mạng máy tính;

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng, thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server; các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail; Quản trị website, thư điện tử;

+ Bảo trì được hệ thống mạng máy tính đảm bảo an toàn hệ thống mạng.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì  hệ thống mạng máy tính;

+ Mô tả các phương thức phá hoại và các biện pháp bảo vệ;

+ Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.

- Kỹ năng:

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

+ Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

+ Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail; Quản trị website, thư điện tử;

+ Đảm bảo an toàn hệ thống mạng;

+ Bảo trì được hệ thống mạng máy tính.

- Chính trị, pháp luật:

  + Nắm được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tuởng Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước;

  + Nắm và thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp:

  + Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;

  + Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

  + Vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

- Thể chất, quốc phòng:

  + Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

  + Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

  + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

               Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, học sinh làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện việc thi công công trình mạng.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

               - Số lượng môn học, mô đun: 25.

         - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 63 Tín chỉ( 2.175 giờ)

         - Khối lượng các môn học chung: 255 giờ.

         - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.920 giờ.

          - Khối lượng lý thuyết: 798 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.377 giờ.

.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Duy Triều