Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 1
Visited : 151158
Phòng tài chính kế toán

Lãnh đạo phòng:

 
  Ông: Lương Văn Dương
 Chức vụ: Trưởng Phòng - Kế toán trưởng
 
 
 
CHỨC NĂNG:

 1. Tham mưu Hiệu trưởng công tác quản lý hoạt động Tài chính và chế độ Kế toán của Trường.

 2. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

NHIỆM VỤ:

 1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch Tài chính theo năm tài chính cũng như năm học. Lập Dự toán, tổ chức công tác Kế toán, báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm các nguồn kinh phí của Trường theo quy định.

 2. Đôn đốc, thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên; Các khoản thu, nộp nghĩa vụ của các Đơn vị, cá nhân trong Trường. Tham mưu Ban giám hiệu tăng nguồn thu cho Trường theo quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của xã hội cũng như của Trường.

 3. Phối hợp với các Đơn vị chức năng tham mưu Ban giám hiệu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Qui chế  chi tiêu nội bộ của Trường.

 4. Thực hiện chi trả tiền lương, các khoản theo lương, các chế độ khác đối với Viên chức, lao động hợp đồng; Chi trả học bổng, các khoản phụ cấp đối với HSSV và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

 5. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động Tài chính theo chế độ Kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ Kế toán theo qui định.

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

TỔ CHỨC BỘ MÁY: Gồm 04 đồng chí.