Phòng đời sống quản trị


 
Chức năng, nhiệm vụ:

-    Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý cơ sở hạ tầng của Trường, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công tác:

-    Công tác về quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng của cơ quan như đất đai, nhà cửa, đường giao thông, các công trình công cộng, trang thiết bị; vườn hoa, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh ... thuộc phạm vi diện tích nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc trường quản lý...;

-     Công tác phục vụ, đảm bảo các hoạt động của cơ quan như: điện, nước, trang thiết bị khu làm việc, khu giảng đường …;

-    Công tác Y tế và vệ sinh môi trường; Tổ chức chỉ đạo và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng trong khu vực học tập, nơi làm việc, đường sá, sân chơi và các khu vực chưa xây dựng do trường quản lý.

-    Công tác quản lý cơ sở vật chất và phục vụ việc giảng dạy, học tập các hoạt động về thể dục thể thao của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên của Trường tại khu giáo dục thể chất (Khu B).

-     Lập kế hoạch, giám sát sửa chữa nhỏ nhằm duy trì chức năng, chống xuống cấp của cơ sở hạ tầng được quản lý.

-    Quy hoạch và thực hiện công tác trồng và cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, các thảm cỏ đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn trường,

-     Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sữa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.

-     Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt và phòng chữa cháy của trường.

-     Phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng & Quản lý dự án, Ban Quản lý công trình thực hiện tốt công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của trường.
-  Công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong Nhà trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tổ chức bộ máy: Gồm 7 đ/c.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

SĐT

1

Nguyễn Trọng An

Trưởng phòng2

Phạm Hữu Thảnh

Nhân viên3

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Nhân viên4

Thái Thị Phương Hoa

Nhân viên5

Lại Anh Tuấn

Nhân viên6

Phạm Thị Ngọc Bích

Nhân viên