Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 1
Visited : 145352
Phòng tổ chức hành chính

Lê Duy KhánhVũ Thị SâmLãnh đạo phòng: 

1. Ông Bùi Thế Long

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Ông  Lê Văn Toản

Chức vụ: Phó phòng

 

 
 
Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà trường và tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong một số mặt công tác của các Hội đồng;

 2. Công tác nhân sự: Xây dựng quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển Nhà trường; thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ. Tổ chức tuyển dụng viên chức và người lao động, làm các thủ tục ký hợp đồng làm việc, thử việc, giảng dạy…; làm các thủ tục thuyên chuyển công tác, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu. Phối hợp với các đơn vị làm thủ tục xét hết tập sự cho viên chức tập sự, phối hợp các đơn vị trong trường xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực;

 3. Công tác chế độ, chính sách: Thực hiện chế độ chính sách theo quy định đối với người lao động (chế độ lương, phụ cấp lương, chế độ bảo hiểm….). Tổ chức thực hiện xét nâng lương, chuyển ngạch lương…và làm thủ tục cử CBVC thi nâng ngạch lương;

 4. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm, bao gồm hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua cấp Trường và làm hồ sơ thủ tục đề nghị danh hiệu thi đua các cấp (chiến sỹ thi đua, Anh hùng, nhà giáo Ưu tú, nhà giáo Nhân dân, ....). Làm hồ sơ thủ tục đề nghị cấp bằng khen, huân huy chương các cấp; tư vấn và thường trực Hội đồng kỷ luật xử lý các cán bộ vi phạm nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường và Pháp luật của Nhà nước;

 5. Công tác pháp chế: Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp chế cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định. Phối hợp với các đơn vị chức năng để giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chủ trương và chính sách của Trường;

 6. Công tác Văn thư – Lưu trữ: Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, sao chụp, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Trường. Tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác; quản lý các con dấu của Trường; đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính; quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định hiện hành; tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ. Cấp giấy giới thiệu đi đường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được cử đi công tác ngoài Trường. Xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường;

7. Thực hiện công tác hành chính tổng hợp: Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến Trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện của Trường.

- Quản lý cơ sở vật chất, mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiên đi lại phục vụ hoạt động và công tác của Giám hiệu.....

 8. Thực hiện chức năng tổng hợp báo cáo: Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất công tác của Nhà trường với các Bộ, Ngành liên quan về các lĩnh vực: tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, hành chính tổng hợp, thi đua khen thưởng….Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Trường.

 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

Tổ chức bộ máy: Gồm 12 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1.

Bùi Thế Long

Trưởng Phòng2.

Lê Văn Toản

Phó Phòng3.

 Nguyễn Thị Hải Yến

Nhân viên4.

Vũ Thị Sâm

Nhân viên5.

Nguyễn Bá Hải

Nhân viên6.

 Nguyễn Anh Tuấn

Nhân viên7.

 Nguyễn Văn Tuấn

Nhân viên8.

Bùi Thị Lệ

Nhân viên9.

Hoàng Thị Lan

Nhân viên10.

Lê Duy Khánh

Nhân viên11.

Bùi Thị Quỳnh Giao

Nhân viên12.

13. 

Đỗ Thị Thưởng

Phạm Văn Tuấn 

Nhân viên

Nhân viên