Phòng đào tạo

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

1. Ông: Phan Viết Chiến                             Chức vụ: Trưởng phòng

2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Thịnh                  Chức vụ: Phó phòng

 

 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

a)    Giúp hiệu trưởng thực hiện các việc sau:

-        Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm và dài hạn của nhà trường;

-        Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

-        Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ dạy nghề;

-        Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

-        Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

-        Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên

b)    Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng 
TỔ CHỨC BỘ MÁY: 4 đ/c.

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số ĐT

1.     

Phan Viết Chiến

Trưởng phòng


2.     

Nguyễn Thị Hồng Thịnh

P.Trưởng phòng


3.     

Nguyễn Anh Đức

Nhân viên

 

4.     

Trần Thị Hồng

Nhân viên